Församlingen

Furuhöjdskyrkans församling

Furuhöjdskyrkans Församling i Alunda

Bildades 1995 och tillhör Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan. Har idag ca 300 medlemmar i församlingen och Ungdomsföreningen FURUF har ca 200 medlemmar. Församlingen är mycket aktiv och har en omfattande verksamhet och en stor kyrka med sporthall, konferensrum och en stor samlingssal, den största i Östhammars kommun, kallad Rum För Liv. Församlingen driver en förskola, Smulan, som har ett 35-tal barn. Öppen Hand är en stor secondhandbutik med servicebutik och servering, belägen i centrum vid väg 288. Församlingen har också en fräsch 53 personers buss som vi använder men som också kan hyras med chaufför.

Historisk bild

Furuhöjdskyrkans församling bildades 1995. Det var tre frikyrkoförsamlingar; Olands Missionsförsamling (Oland är ett större område, ca 5000 människor), Alunda Baptistförsamling och Elimförsamlingen Ekeby.  Dessa tre bildade tillsammans den ekumeniska församlingen: Furuhöjdskyrkans församling i Alunda.

Furuhöjdskyrkans församling är ansluten till Equmeniakyrkan och samarbetar med Evangeliska Frikyrkan.

De tre församlingarna föddes under 1800-talets senare del och början av 1900-talet. När väckelsen drog fram över bygden kom människor till tro och döptes till Jesus Kristus och så bildades en mängd fria församlingar.  Alla dessa församlingar var ett resultat av att människor omvände sig till Gud. Det innebar ett nytt liv, en ny nykter livsstil, en moralisk resning och en längtan att lyssna till Guds ord, sjunga de andliga sångerna och att fira nattvard tillsammans. Människor lät döpa sig och anslöt sig till församlingarna. Många människor här i bygden blev berörda av frikyrkornas liv och verksamhet.  De frikyrkliga mötena kännetecknades av enkelhet och glädje. Det var ofta vittnesbörd om Gud hjälp och ingripande, både långa och många predikningar om Guds nåd och kärlek samt Guds kraft till förvandling. Mötena präglades av glädje och sång, de andliga sångerna hade stor plats och det inbjöds alltid till omvändelse och frälsning.

Frikyrkofolket var ett aktivt folk som engagerade sig i bygdens frågor, det byggdes både kapell och missionshus, det startades söndagsskola och ungdomsföreningar. Missionsintresset var starkt, ofta kom det besökande missionärer som berättade levande om vikten att missionera och hjälpa människor i främmande länder.  Bibeln var riktningsvisaren, det var verkligen Guds ord och stod högt i kurs. Om verksamheten i Svenska Kyrkan ofta var centrerad till prästen och kyrkoherden så var det omvänt i frikyrkan, där var det lekmännen som engagerade sig och där rådde demokratiskt medbestämmande.

Församlingen idag

Furuhöjdskyrkans församling vill bära väckelsearvet vidare. Vi vill var en kristen församling som har bibeln som rättesnöre. Vi betonar den personliga tron, dopet och lärjungaskapet. Vi tror att det är viktigt som det står i Johannes 3:3 ”att födas på nytt”  Vi tror att Gud kallar på oss och så får vi gensvara genom att tro på Jesus Kristus som är Guds stora gåva till oss.  Att tro på Jesus handlar i första hand om att få en relation till Jesus. Vi tror inte bara att Jesus har levat, utan vi tror att han är vår ”frälsare” och har dött för våra synder men också uppstått och besegrat döden och lever idag.  Därför är det möjligt att idag äga en levande relation till honom.

Markus 16:16 ”den som tror och blir döpt skall räddas” . Det innebär att både tron och dopet är viktigt. När en människa kommer till tro så låter hon döpa sig till Jesus Kristus. Om personen är döpt så är det viktigt att börja leva i sitt dop genom att plocka upp dopet eller att fullborda dopet genom nedsänkning.

Vi tror att vi som troende hela tiden behöver utvecklas i vår tro, därför är det hela tiden viktigt att söka sig till de kristna källorna; Bibeln, Bönen, Gudstjänsten och Nattvarden.  Därför har vi ett stort utbud av Gudstjänster, bibelstudier, bönesamlingar, läger och även samlingar i våra hem där vi kan utvecklas i vår tro. Vi tror att varje kristen utvecklas också i sin tro genom att stå i tjänst, betjäna andra människor med sina gåvor och förmågor.  Därför erbjuder vi varje medlem en tjänst i församlingen men vi utmanar också till internationell tjänst i hela Guds rike. Vi tror att vi växer när vi tjänar och vittnar om Jesu frälsning.

Furuhöjdskyrkans församling bedriver ett omfattande arbete i Olandsområdet.

Gudstjänsten är församlingens fest för alla åldrar. Vi har ett omfattande Bönearbete. Vi arrangerar läger, kurser och resor som syftar till att bygga upp tron och nå ut med evangeliet. Vi arbetar aktivt med evangelisation som Alphakurser mm. Vi arbetar bland barn och ungdom med olika grupper. Vi har en förskola i Smulan. Vi har ett stort och omfattande hjälparbete som har sitt centrum i Öppen Hand/Macken som utgör en mötesplats mitt i centrum.  Vi har ett stort internationellt arbete med flera missionsarbetare och flera vänförsamlingar över världen. Vi vill på alla sätt igenom allt arbete förkunna för människor att det finns en levande Gud som älskar och vill rädda varje människa från att gå förlorad.

Organisation

Furuhöjdskyrkan är en förening med stadgar och års- och medlemsmöten. Församlingen leds av en styrelse som har det ekonomiska och juridiska ansvaret. Dessutom finns det ett äldsteråd som har ansvaret för de ideologiska frågorna. För detta finns en församlingsföreståndare som ansvarar för att församlingens liv överensstämmer med församlingens stadgar och församlingsordning.

FURUF, heter Furuhöjdskyrkans Ungdomsförening som har egen styrelse och års- och medlemsmöten där de övergripande frågorna behandlas.

För att synkronisera allt arbete så finns också ett arbetsutskott, med representanter från styrelse, äldste och FURUF som sköter de gemensamma frågorna.